Vietnam English
:: Trang Chủ :: Du Lịch Cát Bà :: Văn bản pháp luật :: Phát thanh - truyền hình :: Liên hệ
Tin tức, thời sự
Kinh tế
Văn hoá xã hội
Quốc phòng an ninh
Xây dựng Đảng
Liên kết website
Đang Online : 41
Trang chủ >> Hoạt động của lãnh đạo Huyện >> thông tin chi tiết

PHÁT HUY TRUYỀN THỒNG CỦA NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG, KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU, THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT HẢI
Thứ Hai, 14/10/2013, 00:54 (+0700)

Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ” của ngành kiểm tra Đảng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện trong tình hình mới!

Từ khi thành lập đến năm 1948, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, các cấp uỷ và các tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đòi hỏi quy mô tổ chức và hoạt động của Đảng cần được mở rộng, từng bước phát triển, yêu cầu đối với công tác kiểm tra ngày càng cao. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khoá I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra trong cả nước, Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định đồng ý lấy ngày 16 tháng 10 năm 1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Sau khi có Quyết nghị số 29 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kiểm tra khu uỷ, liên khu uỷ được thành lập. Đến Đại hội lần thứ III (tháng 9/1960) Điều lệ Đảng quy định thành lập uỷ ban kiểm tra (UBKT) đến cấp quận uỷ, huyện uỷ và tương đương; Đại hội V (3/1982) quy định thành lập UBKT ở các đảng uỷ cơ sở; như vậy, UBKT được lập thành một hệ thống hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở. Đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức bộ máy kiểm tra ở các cấp uỷ được hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT ngày càng cụ thể và được nâng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong công cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng đất nước.

Ở Cát Hải, tháng 3 năm 1947 Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, gian khổ. Đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, vận mệnh cách mạng “ ngàn cân treo sợi tóc” nhưng các đảng viên của đảng vẫn trung kiên bám đất, bám dân gây dựng cơ sở cách mạng, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, thi đua lao động sản xuất, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng căn cứ kháng chiến, tổ chức lực lượng đấu tranh du kích, góp phần đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược giải phóng quê hương. Sau hoà bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân khu Cát Hải, Cát Bà ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, tổ chức sản xuất, tích cực tham gia xây dựng chính quyền và các đoàn thể. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm. Đầu năm 1957, Chính phủ quyết định thành lập huyện Cát Hải, huyện Cát Bà. Đảng bộ huyện Cát Hải, huyện Cát Bà được thành lập. Nhiệm vụ quan trọng của các đảng bộ trong thời kỳ này là tập trung lãnh đạo công cuộc cải tạo đối với tư sản, tư doanh, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động, xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, xây dựng các hợp tác xã, thực hiện phong trào xây dựng đời sống mới. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, thực hiện cuộc chỉnh huấn Đảng, cuộc vận động “xây dựng đảng bộ, chi bộ 4 tốt”, cuộc vận động “3 xây, 3 chống”... Công tác kiểm tra được triển khai tốt, cán bộ kiểm tra bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, những khuyết điểm sai phạm phải xử lý kỷ luật, góp phần ổn định tư tưởng, tham gia thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ và công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Suốt trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại ở Miền Bắc. Cát Hải, Cát Bà vừa là hậu phương, đồng thời trực tiếp chiến đấu với máy bay, tàu chiến của đế quốc Mỹ. Trong điều kiện đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách rất nặng nề. Đảng bộ Cát Hải, Cát Bà đã thể hiện ý chí, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành được nhiều thành tựu quan trọng, lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện xây đắp lên truyền thống “Hà Sen anh dũng, Đôn Lương kiên cường”, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Bác: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào thời kỳ mới, thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, các chi, đảng bộ yếu kém được giúp đỡ và kiện toàn lại về mọi mặt. Việc kiểm tra đánh giá đảng viên được tiến hành công minh, khuyến khích các đơn vị, cá nhân, những điển hình tiên tiến, đưa ra phê bình và xử lý kỷ luật những đảng viên ý thức kỷ luật kém, tha hoá về đạo đức, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Ngày 11/3/1977, Chính phủ ra quyết định sáp nhập hai huyện Cát Hải, Cát Bà thành lập huyện Cát Hải. Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện Cát Hải xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn nền kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, cơ chế quản lý tập trung, bao cấp kìm hãm sản xuất phát triển còn nặng nề. Nhiệm vụ  trọng tâm trong nhiệm kỳ là: tập trung phát triển các ngành sản xuất, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối kinh tế của Đảng cho phù hợp với đặc điểm của Huyện, ổn định tình hình địa phương, đồng thời tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cát Hải được Ban Thường vụ Thành uỷ ra Nghị quyết số 16 về “Phát triển huyện Cát Hải đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020” nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển của Huyện với yêu cầu và mục tiêu cao hơn, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển chung của Thành phố. Đảng bộ Huyện đã thể hiện rõ quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển nhanh chóng Huyện đảo, làm thay đổi diện mạo và nâng cao vị thế của Huyện. Hoạt động công tác kiểm tra được tăng cường và được các cấp uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Năm 1977, Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Cát Hải và từ nhiệm kỳ Đại hội III của Đảng bộ Huyện (1982-1986), UBKT ở các đảng uỷ lần lượt được thành lập, đã tích cực triển khai thực hiện tốt, toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Huyện.

Cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng và của Đảng bộ Thành phố, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện Cát Hải qua các thời kỳ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như góp phần tích cực và phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của cấp uỷ, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Huyện. 

               Đ/c Bùi Thanh Tùng - TUV, Bí thư HU Cát Hải 

Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ Huyện, mặc dù có nhiều khó khăn, công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT từ huyện đến cơ sở được đi vào nề nếp hơn và có nhiều chuyển biến tích cực. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ đang tập trung lãnh đạo, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở luôn xác định rõ yêu cầu “ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải toàn diện”, tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng, các Chương trình kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ huyện uỷ. Tiến hành kiểm tra ở một số nội dung quan trọng, cấp thiết kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ, đồng thời tập trung khắc phục những mặt hạn chế, yêú kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển, củng cố niềm tin đối với Đảng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Huyện. Từ những cố gắng và phấn đấu không mệt mỏi đó, nhiều đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện đã được UBKT Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ và UBND Thành phố, UBKT Thành uỷ, Huyện uỷ, UBND Huyện Cát Hải tặng nhiều bằng khen, giấy khen; đặc biệt năm 2012, UBKT huyện uỷ Cát Hải được UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng, trước là Ban Kiểm tra, ngày nay là Uỷ ban kiểm tra các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có tổ chức theo hệ thống từ Trung ương tới cơ sở đã không ngừng phấn đấu, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vô cùng quý báu “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ”.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống quý báu của ngành Kiểm tra Đảng, đồng thời thấy rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra đối với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong trong hoàn cảnh đất nước đang có nhiều chuyển động lớn, nền kinh tế bước vào hội nhập đầy cơ hội nhưng không ít những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng còn rất nặng nề; trong giai đoạn cách mạng mới. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì công tác kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và tổ chức”. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện Cát Hải luôn tự hào về truyền thống và những thành tích đã đạt được trong 65 năm qua, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của Ngành kiểm tra Đảng và của đội ngũ cán bộ kiểm tra, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực, chủ động, năng động sáng tạo, thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực công tác, tăng cường đoàn kết, giữ gìn kỷ luật trong Đảng, khắc phục khó khăn, sửa chữa hạn chế, yếu kém, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với toàn Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra cả nước, Uỷ ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện Cát Hải luôn trân trọng, giữ gìn truyền thống của ngành, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, góp phần tích cực, có hiệu quả thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh, mạnh, bền vững của Huyện, xây dựng Đảng bộ huyện Cát Hải trong sạch, vững mạnh.

 

                                       PHẠM XUÂN MÀN

                                   Uỷ viên Ban Thường vụ,

               Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Cát Hải

[Quay lại]
Bookmark and Share

  Các tin khác
KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017   (02/02/2018)
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12.   (26/01/2018)
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII   (15/01/2018)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017   (12/01/2018)
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN CÁT HẢI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP   (21/11/2017)
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG VÀ TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN.   (13/09/2017)
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG GIỮ CHỨC BÍ THƯ HUYỆN ỦY CÁT HẢI   (10/08/2017)
UBND HUYỆN CÁT HẢI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ   (14/07/2017)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017   (06/07/2017)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017   (30/06/2017)
GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ II VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2017   (23/06/2017)
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI CÁT HẢI   (23/06/2017)
TRONG QUÝ II: TẬP TRUNG CAO CHO CÔNG TÁC GPMB   (06/05/2017)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Trang Chủ l Văn bản pháp luật l Phát thanh - truyền hình l Liên hệ
© UBND huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
Đơn vị quản lý: UBND huyện Cát Hải
Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh Cát Hải
Giấy phép xuất bản: Số 169 GP-TTĐT ngày 15.11.2012 Bộ TT&TT cấp.
Chịu trách nhiệm nội dung:Nhà báo Chu Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đài phát thanh Cát Hải
Trụ sở: Tổ Dân cư số 6 Thị trấn Cát Bà - Huyện Cát Hải - Thành Phố Hải Phòng
Email: phatthanhcathai@gmail.com.vn
phim hay, tai facebook